Dziennik nr 46 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 kwietnia 2005 r.

Nr 46

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1387

nr XX/159/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice na 2005 rok

 
1388

nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej w Wilkowyji - dz. nr ewid. 165

 
1389

nr XXIV/170/2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na części działek 175, 174, 92, 82/2 i 80 we wsi Wełnica, gmina Gniezno

 
1390

nr XXXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
1391

nr XXV/120/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata

 
1392

nr XXV/122/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kotlin na rok 2005

 
1393

nr XXV/123/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1394

nr XXV/124/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Kotlin

 
1395

nr XXIII/175/2005 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ustalania wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
1396

nr XXIII/227/2005 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej na terenie miasta i gminy Rawicz

 
1397

nr XXIII/227/2005 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu na rok 2005 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Rawicz

 
1398

nr XVII/234/2005 Rady Gminy Lubasz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Lubasz

 
1399

nr XXV/153/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łobżenica, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

 
1400

nr XXV/156/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębno

 
1401

nr XXV/157/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwo Dziegciarnia

 
1402

nr XXV/158/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ferdynandowo

 
1403

nr XXV/159/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Fanianowo

 
1404

nr XXV/160/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Izdebki

 
1405

nr XXV/161/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kunowo

 
1406

nr XXV/162/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Liszkowo

 
1407

nr XXV/163/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Luchowo

 
1408

nr XXV/164/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piesno

 
1409

nr XXV/165/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Topola

 
1410

nr XXV/166/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Trzeboń

 
1411

nr XXV/167/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Walentynowo

 
1412

nr XXV/689/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Witrogoszcz Kolonia

 
1413

nr XXV/669/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Witrogoszcz

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1414

nr 181/XXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 
1415

nr 182/XXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1416

nr 183/XXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 
1417

nr XXVIII/136/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku nauczycielom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
1418

nr XXVIII/138/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005

 
1419

nr XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
1420

nr XIX/146/2005 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński na 2005 r.

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

 
1421

sprawozdanie z dnia 15 marca 2005r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004r.

 


OGŁOSZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
1422

z dnia 22 marca 2005r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego obrębu TUREK "D"

 


KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 
1423

z dnia 18 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1424

z dnia 21 marca 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu oraz o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnówce

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:19