Dziennik nr 42 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 kwietnia 2005 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1261

nr XXV/162/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 
1262

nr XXV/163/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez gminę Poniec

 
1263

nr XXV/164/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Poniec

 
1264

nr XXV/177/2005 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 10 lutego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005

 
1265

nr XXVI/229/25 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania, przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Ś nr

 
1266

nr XIX/110/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Osieczna

 
1267

nr XIX/111/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
1268

nr XIX/112/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Osieczna

 
1269

nr XXVI/158/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
1270

nr XXXII/210/2005 Rady Miasta Czarnków z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości pod budowę obwodnicy

 
1271

nr XVII/235/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz

 
1272

nr XVII/238/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Jędrzejewo

 
1273

nr XVII/238/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Klempicz

 
1274

nr XVII/241/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/195/2004 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2005r.

 
1275

nr XXV/161/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Miasto nad Wartą

 
1276

nr XX/99/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo

 
1277

nr XIX/104/2005 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieleszyn

 
1278

nr XIX/105/2005 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Mieleszyn

 
1279

nr XIX/106/2005 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Mieleszyn

 
1280

nr XIX/95/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1281

nr XIX/97/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Obrzycko

 
1282

nr XIX/98/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Obrzycko

 
1283

nr XIX/99/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Obrzycko

 
1284

nr XIX/102/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1285

nr XXXI/156/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1286

nr XVIII/147/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Mieścisko

 
1287

nr XVIII/148/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1288

nr XXVIII/140/2005 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 4 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

 
1289

nr XXVIII/141/2005 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 4 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1290

nr XXVIII/207/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałych ulic w Wyrzysku na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Leśne

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1291

nr XXXII/196/2005 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Turecki

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1292

nr XXXI/493/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005r.

 


POROZUMIENIA

 
1293

aneks z dnia 25 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 15 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Babiak w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1294

aneks z dnia 28 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 29 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Chodzież w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1295

aneks z dnia 28 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 23 października 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gmina Dąbie w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1296

aneks z dnia 25 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 23 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina i Miastem Dobra w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1297

aneks z dnia 1 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2000r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Doruchów w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1298

aneks z dnia 3 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 19 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Gizałki w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1299

aneks z dnia 4 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 24 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kaliszem w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1300

aneks z dnia 9 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gnieznem w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1301

aneks z dnia 15 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 8 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Kłodawa w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1302

aneks z dnia 3 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2001r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kobyla Góra w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1303

aneks z dnia 10 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 22 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koło w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1304

aneks z dnia 1 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 10 listopada 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koninem w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1305

aneks z dnia 7 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 10 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koło w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1306

aneks z dnia 4 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2000r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Oborniki Wlkp. w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1307

aneks z dnia 4 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 19 maja 2000r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Miasto Ostrów Wlkp. w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1308

aneks z dnia 3 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2000r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1309

aneks z dnia 10 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2001r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1310

aneks z dnia 4 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1311

aneks z dnia 25 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 4 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gmina Pyzdry w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1312

aneks z dnia 17 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gmina Rawicz w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1313

aneks z dnia 25 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Rychwał w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1314

aneks z dnia 4 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 10 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Ślesin w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1315

aneks z dnia 2 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 26 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gmina Śrem w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1316

aneks z dnia 28 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 18 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Środa Wlkp. w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1317

aneks z dnia 3 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 19 października 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Turek w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1318

aneks z dnia 25 lutego 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 27 września 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Zaniemyśl w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
1319

aneks z dnia 10 marca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Złotów w sprawie powarzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:33