Dziennik nr 40 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 marca 2006 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1061

295/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/IV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Wieleń

 
1062

nr XXXVI/169/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
1063

nr XLIV/540/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły

 
1064

nr XLIV/542/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Osiedla Podlasie

 
1065

nr XLII/302/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1066

nr XLIII/277/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1067

nr XXV/153/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zakrzewo

 
1068

nr XXII/139/2006 Rady Gminy Chocz z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawiającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w odniesieniu do dożywiania

 
1069

nr XXXIII/250/2006 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kobylin w roku 2006

 
1070

nr XXXIII/251/2006 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

 
1071

nr XXXV/295/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1072

nr XXXV/230/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łobżenica

 
1073

nr XXXVII/282/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 
1074

nr XXXI/233/2006 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/03 z dnia 23 marca 2003 r. Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia, najmu, oddania w użytkowanie wieczyste

 
1075

nr XXXI/234/2006 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie

 
1076

nr XLI/170/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

 
1077

nr XLI/171/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe w postaci posiłków

 
1078

nr XXXIII/273/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/208/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ

 
1079

nr 1/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej na 2006 rok

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
1080

nr 3/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:37