Dziennik nr 37 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 marca 2006 r.

Nr 37

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1010

nr XXXVIII/161/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2006 rok

 
1011

nr XLI/228/05 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

 
1012

nr XXX/262/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXX/256/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2006

 
1013

nr XXX/263/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica

 
1014

nr XL/332/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/116/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Krotoszyna, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku nie uiszczenia tych opłat oraz sposobu ich pobierania

 
1015

nr XL/325/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2006 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawani dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
1016

nr XLI/336/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
1017

nr XXXIII/249/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2006

 
1018

nr XXX/141/2006 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006

 
1019

nr XXV/140/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieleszyn

 
1020

nr XXV/141/06 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieleszyn

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
1021

z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:44