Dziennik nr 36 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 marca 2006 r.

Nr 36

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
995

nr XXIX/208/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26 października 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. 15-lecia i ul. Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu

 
996

nr XXV/159/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/129/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miedzichowo

 
997

nr XXV/160/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miedzichowo na rok 2006.

 
998

nr XXV/165/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
999

nr XXXVIII/371/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach Małych obejmującego obszar ograniczony ulicami Rolną, Długą, Przylesie i Niekielską

 
1000

nr XXXVIII/372/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ulicy Dojazdowej

 
1001

nr XXXVIII/194/05 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaraczewo na 2006 rok

 
1002

nr XLVIII/410/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulic Strażackiej i Dębowej

 
1003

nr XLVIII/411/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las na terenie części działki o nr ewid.561/11

 
1004

nr XL/292/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski

 
1005

nr L/540/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Kórnik na 2006 rok

 


KOMUNIKATY STAROSTY KALISKIEGO

 
1006

z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2006 r.

 
1007

z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku w 2006 r

 
1008

z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2006 r.

 
1009

z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2006 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 12:47