Dziennik nr 28 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 marca 2005 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
717

nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
718

nr LXI/641/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórna-Plac Bernardyński" w Poznaniu

 
719

nr LXI/642/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu

 
720

nr XXXVII/417/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemyslowo-składowych Koninko, gm. Kórnik - działka nr 34

 
721

nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia

 
722

nr XXXVII/292/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Paczkowo

 
723

nr XXXVII/293/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej

 
724

nr XXVI/396/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Środowiskowym Domu Samopomocy w Jarocinie

 
725

nr XXVI/411/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 
726

nr XIX/174/2005 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach

 
727

nr XIX/175/2005 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 
728

nr XIX/176/2005 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w 2005r. w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pyzdry

 
729

nr XXV/172/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez gminę Książ Wlkp.

 
730

nr XXV/173/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez gminę Książ Wlkp.

 
731

nr XXV/174/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez gminę Książ Wlkp.

 
732

nr XXV/176/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych i zakupu gorącego posiłku

 
733

nr XXIII/315/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Środa Wlkp.

 
734

nr XXIII/316/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Środa Wlkp.

 
735

nr XXIII/319/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 
736

nr XXIII/335/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wlkp.

 
737

nr XXIII/157/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ostroróg

 
738

nr XXIII/158/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Ostroróg

 
739

nr XXIII/159/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Ostroróg

 
740

nr XXIII/180/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Siedlec

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
741

nr XXIX/179/2004 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Turecki

 


POROZUMIENIA

 
742

nr 2/DPS/2004 z dnia 31 grudnia 2004r. zawarte pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a Gminą Siedlec w sprawie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej

 
743

zawarte w dniu 10 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gmina Opatówek w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
744

z dnia 14 lutego 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Margoninie

 


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
745

z dnia 3 lutego 2005r. operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza dla obrębu 152-Winiary

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
746

komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kaliszu w roku 2005

 
747

komunikat Starosty Wolsztyńskiego z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2005

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.03.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:05