Dziennik nr 24 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 lutego 2005 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
601

nr 2/2005 z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego w 2005r. na terenie województwa wielkopolskiego oraz rejonizacji tych upraw

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
602

nr XVII/103/2004 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
603

nr XXX/199/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Koła

 
604

nr XXV/114/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie

 
605

nr XVI/217/2004 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klempicz, gm. Lubasz

 
606

nr XXVII/133/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowitem

 
607

nr XXVII/151/2004 Rady Gminy Przykona w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
608

nr XXVII/155/2004 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Przykona

 
609

nr XXV/242/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Kusocińskiego w Rakoniewicach

 
610

nr XXVII/145/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina

 
611

nr XXVIII/139/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

 
612

nr XX/166/2004 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
613

nr XXVII/217/2005 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sompolno

 
614

nr XXVII/130/2005 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Okonek

 
615

nr XXVII/135/2005 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXV/114/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie

 
616

nr XXVII/248/2005 rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

 
617

nr XXVII/249/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 
618

nr XXVII/250/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 
619

nr XXVII/285/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa, zmienionej uchwałą nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 
620

nr XXVII/288/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie

 
621

nr XXXVI/310/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

 
622

nr XXVIII/242/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Pniewy w roku 2005

 
623

nr XXVIII/243/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
624

nr XXVII/189/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku

 
625

nr XXVII/190/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
626

nr XXVII/191/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

 
627

nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wyrzysk

 
628

nr XXI/158/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Kwilcz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci gminy Kwilcz

 
629

nr XXI/159/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kwilcz

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
630

nr SO 9/21-D/Ka/04 z dnia 26 października 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Kobyla Góra deficytu budżetowego na rok 2004

 
631

nr SO 9/24-P/Ka/04 z dnia 26 października 2004r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kobyla Góra

 


POROZUMIENIA

 
632

zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Gminą Białośliwie a Miastem i Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz przygotowanie materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dot. w/wym spraw

 
633

zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka a Miastem i Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz przygotowanie materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dot. w/wym spraw

 
634

zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Miastem i Gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz przygotowanie materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych, prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dot. w/wym spraw

 


KOMUNIKATY STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
635

z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Szamocinie

 
636

z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Pogotowiu Opiekuńczym w Studzieńcu

 
637

z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:13