Dziennik nr 22 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2005 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
546

nr XX/103/2004 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

 
547

nr XXXII/289/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 
548

nr XXVIII/333/2004 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
549

nr XXVIII/334/2004 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
550

nr XXII/112/2004 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
551

nr XXII/113/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających za stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
552

nr XXVII/158/2004 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

 
553

nr XXIV/107/2004 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Doruchów

 
554

nr XIX/118/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w roku 2005

 
555

nr XXXI/198/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Komorniki oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego upoważnionych

 
556

nr XXXI/199/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na trenie gminy Komorniki

 
557

nr XXXIV/186/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr II/2/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk

 
558

nr XXVII/218/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, określania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
559

nr XXVII/219/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
560

nr XXVI/208/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
561

nr XXVI/209/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz na 2005 rok

 
562

nr XXVI/210/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
563

nr XXVI/211/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy rzeczowej, zasiłku okresowego i zasiłku celowego osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej

 
564

nr XXIII/222/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
565

nr XXIII/225/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Kostrzyn oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 
566

nr XXIII/226/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Kostrzyn

 
567

nr XXVI/191/2005 Rady Gminy Złotów z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Złotów

 
568

nr XXX/148/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kleszczewo

 
569

nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kleszczewo

 
570

nr XXX/150/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kleszczewo

 
571

nr XXIII/177/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, stażowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnianym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nekla

 
572

nr XXII/139/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2005 roku

 
573

nr XXII/140/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 
574

nr XXII/141/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego przyznawanie i wypłacanie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
575

nr SO-0951/13/14/Pi/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 111/05 z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie prognozy długu Gminy Miasta Czarnków w latach 2005-2012

 
576

nr SO-11/2/P?Ln/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rawicz

 
577

nr SO-0951/14/12/Pi/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w uchwale nr XXII/165/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
578

nr SO-11/3/P/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Bojanowo

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY TURECKIEGO

 
579

nr 48/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Nowy Świat" na rok 2005

 
580

nr 49/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2005

 
581

nr 50/2005 z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Turku prowadzonego przez Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę" na rok 2005

 


OGŁOSZENIA STAROSTY SŁUPECKIEGO

 
582

z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu słupeckiego

 
583

z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu słupeckiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

 
584

z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w domach dziecka znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w 2005r.

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
585

z dnia 19 stycznia 2005r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:18