Dziennik nr 2 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 stycznia 2005 r.

Nr 2

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
29

nr XV/205/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, i 11/11 we wsi Kruteczek gmina Lubasz

 
30

nr XVI/90/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

 
31

nr XVI/91/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 
32

nr XVI/92/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych

 
33

nr XVI/93/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
34

nr XXV/132/2004 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

 
35

nr XVIII/112/2004 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych

 
36

nr XXX/197/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
37

nr XXX/203/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Jan Pawła II, Sienkiewicza, Nagórnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wyzwolenia

 
38

nr 113/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 
39

nr XXXIV/404/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych, rejon ul. Woźniaka ( dz. nr ewid.: 3 i 36 oraz 5,6,7,37,38/1,38/2,39/1,39/2)

 
40

nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków i Dyrektora szkoły, przedszkola dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Tuliszków oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół

 
41

nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

 


POROZUMIENIA

 
42

zawarte w dniu 10 grudnia 2004r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wągrowieckiego a Wójtem Gminy Mieścisko dotyczące przekazania zarządzania drogami powiatowymi

 
43

zawarte w dniu 13 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wolsztyńskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
44

zawarte w dniu 14 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Rawickiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
45

zawarte w dniu 16 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Złotowskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
46

zawarte w dniu 16 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Konińskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
47

zawarte w dniu 21 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
48

zawarte w dniu 22 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Ostrzeszowskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
49

zawarte w dniu 23 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Międzychodzkiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
50

zawarte w dniu 28 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Gostyńskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
51

zawarte w dniu 29 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Nowotomyskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
52

zawarte w dniu 29 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Grodziskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
53

zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Chodzieskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
54

zawarte w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Jarocińskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
55

zawarte dnia 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a miastem Kalisz w sprawie przekazania dotacji celowej

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
56

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
57

nr PCC/51B/263/W/OPO/2005/AJ i nr OCC/18B/263/W/OPO/2005/AJ zmieniające warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o.o.

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
58

z dnia 20 grudnia 2004r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew

 
59

z dnia 20 grudnia 2004r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Blizanów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 14:04