Dziennik nr 192 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 192

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5289

nr XLIV/380/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Pobiedziska

 
5290

nr XXXI/400/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży "Jeziora Średzkiego"

 
5291

nr XXX/218/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 
5292

nr XXIV/218/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5293

nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5294

nr XXIV/220/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia opłaty targowej

 
5295

nr XXIV/221/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5296

nr XXIV/222/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.

 
5297

nr XXIV/223/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5298

nr XXIV/225/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
5299

nr XXIV/230/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Witkowo

 
5300

nr XXXVII/359/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica, zmienionej uchwałą nr XXXIV/345/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2005 roku

 
5301

nr XXXI/234/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2006

 
5302

nr XXXII/176/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
5303

nr XXXII/177/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na obszarze gminy Miejska Górka

 
5304

nr XXXII/178/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Miejska Górka

 
5305

nr XXXII/179/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej na obszarze gminy Miejska Górka

 
5306

nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

 
5307

nr XXXII/181/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 
5308

nr XXXII/182/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5309

nr XXXII/183/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
5310

nr XXIX/247/05 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sieraków

 
5311

nr XXXIV/216/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

 
5312

nr XXXIV/217/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5313

nr XXXIV/218/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
5314

nr XXXIV/221/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Poniec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
5315

nr XXXIV/223/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

 
5316

nr XXXIV/224/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec

 
5317

nr XXXIV/225/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Poniec

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5318

nr XXXI/259/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
5319

z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - z zakresu zadań i kompetencji podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:58