Dziennik nr 192 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 192

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4506

nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

 
4507

nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
4508

nr XXVI/225/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
4509

nr 37/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4510

nr 38/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
4511

nr XIX/140/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4512

nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4513

nr XIX/142/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie stawek opłaty administracyjnej

 
4514

nr XXI/158/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4515

nr XXIV/129/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4516

nr XXIV/130/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

 
4517

nr XXIV/131/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo na 2005 rok

 
4518

nr XXIV/132/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4519

nr XXIV/136/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłat za dokonanie zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
4520

nr XXIII/176/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim

 
4521

nr XXI/139/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
4522

nr XXI/140/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
4523

nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4524

nr XXI/142/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4525

nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów i zwolnień z tego podatku

 
4526

nr XXVI/120/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4527

nr XXVI/121/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/18/2002 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy odnośnie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
4528

nr XXVI/122/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4529

nr XXVI/123/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4530

nr XXVI/124/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2005 rok

 
4531

nr XXVI/125/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej na 2005 rok

 
4532

nr XXVI/127/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 
4533

nr XXIII/89/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2005 roku

 
4534

nr XXIII/90/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4535

nr XXIII/91/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2005

 
4536

nr XXIII/92/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów w 2005 roku

 
4537

nr XXIII/93/2004 Rady Gminy Olszówka z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
4538

nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4539

nr XVII/122/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4540

nr XVII/123/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4541

nr XVII/124/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4542

nr XVII/125/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
4543

nr XVII/126/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 
4544

nr XVII/127/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4545

nr XXX/217/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie nazwy ulicy w mieście Trzcianka

 
4546

nr XXX/219/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciance

 
4547

nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4548

nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4549

nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłat targowych

 
4550

nr XXII/111/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
4551

nr XXII/112/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
4552

nr XXII/113/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2005

 
4553

nr XXII/114/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2005, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
4554

nr XXII/115/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2005, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4555

nr XXII/116/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4556

nr XXII/117/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4557

nr WCC/448G/154/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/469H/154/W/OPO/2004/AJ z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:23