Dziennik nr 190 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 190

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4418

nr XXXI/355/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kórnik

 
4419

nr XXXI/357/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi

 
4420

nr XXXI/358/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

 
4421

nr XXII/339/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2004r. w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów

 
4422

nr XXV/112/2004 Rady Miejskiej w Krajance z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka

 
4423

nr 192/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wieleniu

 
4424

nr XXVI/168/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zasad używania herbu Kaźmierza

 
4425

nr XXVI/171/2004 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4426

nr XX/204/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie podatku rolnego

 
4427

nr XX/205/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4428

nr XX/206/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4429

nr XX/207/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4430

nr XX/208/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej w gminie Stęszew

 
4431

nr XXV/131/2004 Rady Gminy Białośliwie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów stałych na wysypisko gminne

 
4432

nr XXIV/399/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza

 
4433

nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

 
4434

nr XXIV/413/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie opłaty targowej na rok 2005

 
4435

nr XXIV/414/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4436

nr XXIV/415/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2005

 
4437

nr XXIV/416/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2005

 
4438

nr XXIV/417/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005

 
4439

nr XXIV/418/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005

 
4440

nr XXIV/419/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w roku 2005

 
4441

nr XXIII/187/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udziału w nieruchomości wspólnej, sprzedawane w drodze bezprzetargowej osobom uprawnionym oraz określenia umownych stawek oprocentowania części ceny za te lokale, rozłożonej na raty

 
4442

nr XXIII/188/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania nazw dla nowo powstałych ulic na terenie miasta Nowy Tomyśl, wsi Jastrzębsko Stare oraz wsi Glinno

 
4443

nr XXII/234/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej

 
4444

nr XXII/237/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
4445

nr XXVII/159/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie opłaty targowej

 
4446

nr XXVII/160/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4447

nr XXVII/161/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
4448

nr XXVII/162/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4449

nr XXVII/163/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w roku 2005

 
4450

nr XXVII/167/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/362/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Szamotuły do kategorii dróg gminnych

 
4451

nr XXVI/245/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
4452

nr XXVI/253/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 16 stycznia 2005r.

 
4453

nr XVIII/141/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dla dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Zaniemyśl

 
4454

nr XXI/156/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siedlce

 
4455

nr XXI/156/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
4456

nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce

 
4457

nr XXXIII/213/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4458

nr XXIV/354/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Jarocin do kategorii dróg gminnych

 
4459

nr XXIV/356/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

 
4460

nr XXIV/366/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej

 
4461

nr XXVI/125/2004 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka

 
4462

nr XVII/114/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych

 
4463

nr 243/XXXIV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gmin

 
4464

nr XXXII/267/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w 2005r.

 
4465

nr XXXII/269/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

 
4466

nr XXXII/270/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa

 
4467

nr XXXII/271/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4468

nr XXIV/126/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia warunków całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
4469

nr SO 1/1-D/Ka/04 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Kalisza- Miasta na prawach powiatu

 


POROZUMIENIA

 
4470

zawarte w dniu 15 listopada 2004r. w Pile pomiędzy miastem Piła a gmina i Miastem Krajenka w sprawie współdziałania w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi

 
4471

zawarte w dniu 1 grudnia 2004r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Miasta Słupcy w sprawie przekazania zarządzania ulicami na terenie miasta Słupcy

 
4472

aneks nr 2 z dnia 3 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2003r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Gminy i Miasta Zagórow w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki Gminie i Miastu Zagórów zarządzania ulicami powiatowymi na terenie miasta Zagórów

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
4473

z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej we Wrześni

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:28