Dziennik nr 19 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2003 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
323

nr III/14/2002 Rady Gminy w Malanowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
324

nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie obrotu materiałami pirotechnicznymi oraz ich używania

 
325

nr III/18/02 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2003

 
326

nr III/19/02 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych

 
327

nr III/24/02 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
328

nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koła na 2003 rok

 
329

nr II/14/02 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
330

nr V/17/2002 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2003 rok

 
331

nr III/20/2001 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Słupca na 2003 rok

 
332

nr V/41/02 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2002 roku z sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2003

 
333

nr VI/42/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzałkowo zarządzonych na dzień 23 marca 2003 roku

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
334

nr 7/SO-13/D/03/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Krzymów na 2003 rok

 
335

nr 11/SO-13/P/03/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej gminy Krzymów na 2003 rok

 
336

nr SO-16/6/P/2003/Ln z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Dolsk

 
337

nr SO-16/3/D/2003/Ln z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Dolsk

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
338

nr WCC/55B/293/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/58D/293/W/OPO/2003/AJ z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany nazwy i formy prawnej koncesjonariusza określonej w koncesjach na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:39