Dziennik nr 186 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 186

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5082

nr XXXVII/587/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw- na rok 2006

 
5083

nr XXXVI/362/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi które wraz z osobami prawnymi, jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych

 
5084

nr XXXVI/363/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

 
5085

nr XXXIX/272/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie Gminy Stare Miasto

 
5086

nr XXXIX/273/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5087

nr XXXIX/274/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5088

nr XXXIX/276/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5089

nr XXXIX/277/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 
5090

nr XXX/170/2005 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego

 
5091

nr XXX/171/2005 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego

 
5092

nr XXX/172/2005 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
5093

nr XXX/173/2005 Rady Gminy w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5094

nr XXX/175/2005 Rady Gminy Koło z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło

 
5095

nr 179/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wierzbinek na 2006 r.

 
5096

nr 182/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2006 r. na obszarze gminy Wierzbinek

 
5097

nr 184/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

 
5098

nr 185/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5099

nr 187/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5100

nr XXVI/138/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5101

nr XXVI/139/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie opłat targowych

 
5102

nr XXVI/140/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
5103

nr XXVI/141/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:13