Dziennik nr 184 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 listopada 2006 r.

Nr 184

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4295

nr XXXVIII/291/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych - Obszar Nr 4 w obrębie wsi Kłoda, gmina Rydzyna (zmiana planu), obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 166/2, 167/1-167/3, 168/1-168/4, 169/1-169/5, 188/1, 188/2, 170/1, 170/2, 170/4, 170/5, 171/3-171/5, 171/7-171/9, 172/3, 173/3, 174/4, 175/4, 175/5, 176/3, 176/8, 176/12, 176/13, 184 oraz część działek nr: 176/10, 176/11, 176/14, 176/15, 189/1

 
4296

nr 384/LIV/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo

 
4297

nr LII/633/06 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 
4298

nr XL/351/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
4299

nr XL/352/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu

 
4300

nr XL/353/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu.

 
4301

nr XL/357/06 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawicz

 
4302

nr XLVI/384/06 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
4303

nr XLVI/392/2006 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Przemęt oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
4304

nr XLVI/398/2006 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemęt

 
4305

nr LXII/349/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 
4306

nr XXXVIII/350/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Trzek

 
4307

nr XXXVIII/354/2006 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

 
4308

nr 395/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 362/LVII/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe komunikacją gminną oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji gminnej

 
4309

nr 396/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy

 
4310

nr 397/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4311

nr 398/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Czerwonak

 
4312

nr 399/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo - Stypendium Sportowego

 
4313

nr XXXVI/223/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo

 
4314

nr XLVII/361/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyłączenia części obszaru z kategorii drogi gminnej

 
4315

nr XLVII/362/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXV/221/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 lipca 2005 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych

 
4316

nr XXXIX/221/2006 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuślin na rok 2007

 
4317

nr XXXIX/222/2006 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuślin

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4318

nr 298/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe

 
4319

nr 301/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia - w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni

 
4320

nr XLV/259/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży

 
4321

nr XLV/260/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad zwalniania rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci oraz pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych

 


POROZUMIENIE

 
4322

zawarte w dniu 25 września 2006 roku pomiędzy Burmistrzem Pyzdr a Wójtem Gminy Kołaczkowo w sprawie przewozu dzieci

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:35