Dziennik nr 18 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2005 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
421

nr XXIX/115/2004 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

 
422

nr LX/640/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Poznania

 
423

nr XXVII/133/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
424

nr XXII/146/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
425

nr XXII/149/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku

 
426

nr XXII/154/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. Widowiskowych na terenie Gminy Krzykosy

 
427

nr XXII/170/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 
428

nr 246/XXXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę nr 166/XXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
429

nr XIX/92/2004 Rady Gminy w Liskowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisków na 2005 rok

 
430

nr XXXI/267/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pobiedziska na rok 2005

 
431

nr XXXI/268/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pobiedziska

 
432

nr XXXI/269/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

 
433

nr XXII/312/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
434

nr 45/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
435

nr XX/177/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń na rok 2005

 
436

nr XX/178/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń

 
437

nr 258/XXXVI/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Potasze, Kliny

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
438

nr XXVII/174/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
439

nr XXV/133/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
440

nr XXV/134/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
441

nr XXV/135/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/92/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku dotyczącej ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
442

nr XXV/136/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/88/2004 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku dotyczącej ustanowienia odznaczenia "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego"

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
443

nr SO 4/3-D/Ka/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chocz deficytu budżetowego na rok 2004

 
444

nr SO 1-P/Ka/05 z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Czajków

 


POROZUMIENIA

 
445

zawarte pomiędzy Gminą Brzeziny a Miastem i Gminą grabów nad Prosną w sprawie pokrycia kosztów dotacji na dzieci naszej gminy uczęszczających do Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną

 
446

zawarte w dniu 4 października 2004 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Odolanów w sprawie określenia zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży

 


SPRAWOZDANIE

 
447

sprawozdanie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 18 stycznia 2005 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
448

nr OPO-4210-72(8)/2004/293/IV/AgS z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrześni S.A. z siedzibą we Wrześni

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
449

informacja o przedsiębiorcy Cukrownia "Gniezno" S.A. z siedzibą w Koninie ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:28