Dziennik nr 173 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 listopada 2003 r.

Nr 173

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3215

nr 203/03 z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Pyzdry

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3216

nr X/74/2003 rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto - Centrum" w Międzychodzie

 
3217

nr IX/79/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec

 
3218

nr XIII/182/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wytworzenia nowych miejsc pracy

 
3219

nr XIII/183/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

 
3220

nr XI/98/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja, Estkowskiego i Dekana w Lesznie

 
3221

nr XV/128/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej lub działalności kulturalnej

 
3222

nr XV/129/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, Łagiewnicką oraz linią kolejową w Złotnikach

 
3223

nr XV/130/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze wsi Biedrusko

 
3224

nr XV/131/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zlokalizowanej w Złotkowie, rejon pomiędzy ulicą Pawłowicką, torami PKP, południową granicą działki nr ewid. 72 i drogą krajową K-11

 
3225

nr XV/132/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2003

 
3226

nr XII/115/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach dz. nr ewid. 299

 
3227

nr XII/119/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki oznaczone numerem geodezyjnym 227/7 i 227/10

 
3228

nr VII/42/2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 września 2003 roku w sprawie uznania obszarów położonych we wsi Bolewice za użytki ekologiczne

 
3229

nr VII/43/2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 września 2003 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 
3230

nr XI/163/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 września 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 


POROZUMIENIA

 
3231

zawarte w dniu 22 października 2003 roku w Złotowie pomiędzy Powiatem Złotowskim a Gminą Złotów w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 29322 Złotów - Stawnica - Stara Wiśniówka

 
3232

zawarte w dniu 22 października 2003 roku w Złotowie pomiędzy Powiatem Złotowskim a Gminą Zakrzewo w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 29322 Złotów - Stawnica - Stara Wiśniewka

 
3233

zawarte w dniu 23 października 2003 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Dąbie w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3234

nr OPO-820/544-B/4/2003/IV/AgS z dnia 22 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:38