Dziennik nr 171 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 listopada 2006 r.

Nr 171

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3963

nr XLVIII/185/06 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kawęczyn na lata 2006-2010

 
3964

nr XXXIV/215/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów technologicznych i obiektów liniowych związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego Łęki, Wielichowo, Ruchocice dla terenu położonego w gminie Wielichowo

 
3965

nr XXXIX/434/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Turku dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3966

nr XXXIX/440/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 września 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Turku

 
3967

nr XXXV/200/06 Rady Gminy Lipka z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla uczniów

 
3968

nr XLVII/526/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posada

 
3969

nr L/267/06 Rady Gminy Babiak z dnia 26 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:54