Dziennik nr 17 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2004 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
505

nr 81/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Władysławów

 
506

nr XXXIV/275/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Krzyżanki - część A" w Poznaniu

 
507

nr XIII/58/2003 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grzegorzew

 
508

nr XV/76/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania zasobem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Przykona

 
509

nr XXIV/153/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach działki nr 84/51, 84/52 i 85

 
510

nr XIX/167/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Jesionowej, działki nr ewidencyjny 179, 180, 181 i 182/2

 
511

nr 86/03 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kłodawie

 
512

nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy

 
513

nr XIII/85/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca Statut Gminy Krzykosy

 
514

nr XIV/83/03 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej sołectwa - Zygmuntowo i przyjęcia jej statutu

 
515

nr 147/XII/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 
516

nr XII/93/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej

 
517

nr 89/2003 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Osiek Mały

 
518

nr XV/89/03 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego

 
519

nr XV/105/04 Rady Gminy Złotów z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatków mieszkaniowych

 
520

nr XXXVII/323/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
521

nr XIII/106/2004 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
522

sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003

 


POROZUMIENIA

 
523

zawarte w dniu 8 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie bieżącego utrzymania ulicy i drogi

 
524

zawarte w dniu 8 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Kwilcz w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 
525

zawarte w dniu 8 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą w Międzychodzie w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 
526

zawarte w dniu 8 stycznia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:50