Dziennik nr 169 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 września 2009 r.

Nr 169

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2886

z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Tursko B" dla miasta Pleszewa i Gminy Gołuchów

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2887

nr XXX/269/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń

 
2888

nr 156/2009 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

 
2889

nr XXXII/198/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określania obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów szkolnych

 
2890

nr XXXII/204/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszków Drugi, gmina Kościelec

 
2891

nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 mają 2008 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2892

nr 12/675/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekająca nieważność uchwały nr LI/512/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
2893

nr 12/683/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowej

 
2894

nr 12/687/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. orzekająca nieważność uchwały nr LVIII/772/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 


POROZUMIENIA

 
2895

z dnia 12 sierpnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w sprawie realizacji zadania z zakresu kultury w postaci organizacji w roku 2009 imprezy pn. "Edukacja Muzyczna Poznajemy instrumenty"

 
2896

aneks nr 1 A1/08 Fn 4423/07 z dnia 23 lipca 2009 r. do porozumienia Nr ZSS/736/07 Fn 4423/07 zawarty pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Miastem Poznań w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy społecznej

 
2897

aneks nr 2 A2/09 Fn 356/07 z dnia 28 lipca 2009 r. do porozumienia Nr ZSS/116/07 Fn 356/07 zawarty pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Miastem Poznań w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Szamotulskiego w zakresie pomocy społecznej

 
2898

aneks nr 1 A1/09 Fn 305/07 z dnia 11 sierpnia 2009 r. do porozumienia Nr ZD.8233-7/06 (ZSS/111/07 Fn 305/07 zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2899

nr WN.110911-323/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIX/297/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego część działki 123/7, ark. 2 we wsi Miaty, gmina Trzemeszno

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2900

nr OPO-4210-41(10)/2009/13859/I/MJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie wielkopolskim ustaloną przez Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o o z siedziba w Warszawie

 
2901

nr OPO-4210-49(5)/2009/1265/VIII/ED z dnia 27 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie

 


SPRAWOZDANIE

 
2902

zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2903

obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2009 r. Komisarza Wyborczego w Pile o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Złotowa przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:32