Dziennik nr 165 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 października 2006 r.

Nr 165

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3841

nr LI/544/06 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
3842

nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Lipka dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Lipka innych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań

 
3843

nr LV/331/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/323/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Międzychód dla przedszkoli niepublicznych

 
3844

nr XLIV/430/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3845

nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych powiatu średzkiego

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3846

nr LII/850/06 z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

 
3847

nr LII/853/06 z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/512/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
3848

zarządzenie nr 271/06 Burmistrza Bojanowa z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:25