Dziennik nr 162 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 października 2006 r.

Nr 162

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3794

nr 200/06 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3795

nr XLVIII/717/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta

 
3796

nr XXIV/177/06 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3797

nr LI/314/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3798

nr XLII/334/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 1 września 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
3799

nr XLII/336/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 1 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw

 
3800

nr XLIV/346/06 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Wyrzysku, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3801

nr XLII/208/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej

 


SPRAWOZDANIA

 
3802

zarządzenie nr 5/2006 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2005 rok

 
3803

uchwała nr XXXII/187/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:36