Dziennik nr 160 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 października 2006 r.

Nr 160

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3762

nr XLIII/254/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Książ Wlkp.

 
3763

nr LI/616/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia osiedla Jadwiżyn oraz nadania mu statutu

 
3764

nr LI/625/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3765

nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w miejscowości Grodziec

 
3766

nr XLVIII/184/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
3767

nr XLVIII/186/06 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych

 
3768

nr XLVIII/188/06 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Kawęczyn

 
3769

nr XLIX/387/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

 
3770

nr XLIX/397/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach samorządowych w 2006 r.

 
3771

nr XXXIX/290/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
3772

nr XXXIX/291/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Rychwał

 
3773

nr XXXIX/292/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3774

nr XXXIX/296/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nazwy placu i ulic w miejscowości Rychwał

 
3775

nr XLII/250/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

 
3776

nr XXIX/140/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 6 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czajków dotyczące przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV przez teren gminy Czajków

 


POROZUMIENIA

 
3777

zawarte w dniu 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Złotowskim a gminą Lipka w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 29329

 
3778

zawarte w dniu 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Złotowskim a gminą Lipka w sprawie remontu chodnika w miejscowości Łąkie

 
3779

zawarte w dniu 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Złotowskim a gminą Lipka w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 293330

 


SPRAWOZDANIE

 
3780

sprawozdanie Burmistrza miasta Luboń z wykonania budżetu miasta za rok 2005

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:40