Dziennik nr 153 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 października 2006 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3660

nr 182/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grzymiszew, gmina Tuliszków

 
3661

nr 183/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieścisko

 
3662

nr 184/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakrzewo

 
3663

nr 185/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kuny, gmina Władysławów

 
3664

nr 186/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Władysławów

 
3665

nr 187/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czermin

 
3666

nr 188/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzychód

 
3667

nr 189/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3668

nr XXXVI/167/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3669

nr LIV/420/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo rejon ul. Wyzwolenia i Łąkowej, na obszarze działek o nr ewid. 738/12, 738/13, 738/14, 742/14, 742/15, 742/19, 742/20, 742/21, 742/22, 738/2, 739/2 oraz części działek o nr ewid. 738/5, 741, 738/6 i 739/1

 
3670

nr XLIII/308/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług (świetlica wiejska) na działce nr ewid. 39/14 położonej w Myszkowie

 
3671

nr LI/665/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu.

 
3672

nr XLIII/425/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4

 
3673

nr XCIX/1120/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu

 
3674

nr 229/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

 
3675

nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania

 
3676

nr XXXVIII/214/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/171/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 roku

 
3677

nr XLIII/224/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

 
3678

nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
3679

nr XLIII/310/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3680

nr LV/333/06 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/275/02 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
3681

nr LII/692/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/583/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 
3682

nr XXXVIII/216/2006 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy

 
3683

nr XLIII/283/06 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3684

nr XLIII/284/06 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/207/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanowo

 
3685

nr XLIV/191/2006 Rady Gminy w Olsżówce z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszówka

 
3686

nr XXXIX/275/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 02.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:54