Dziennik nr 152 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 października 2004 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3188

nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
3189

nr XIV/111/2004 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Emilianów

 
3190

nr XVI/123/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
3191

nr XVI/152/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/52/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Topoli Małej

 
3192

nr XXV/94/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zadowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie "Szansa" - Integracji Oświaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice

 
3193

nr XXV/95/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej

 
3194

nr XXV/96/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie

 
3195

nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

 
3196

nr XXII/314/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
3197

nr XXII/315/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/289/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania

 
3198

nr XXII/316/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 
3199

nr XXII/317/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych

 
3200

nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Żodyń, Jażyniec, Kiełpiny

 
3201

nr XXIV/193/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn

 
3202

nr XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 
3203

nr XVIII/115/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiszyn

 
3204

nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3205

nr XVIII/119/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn

 
3206

nr XXIX/250/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

 
3207

nr XXIX/251/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Skórzewo

 
3208

nr XXIX/252/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka

 
3209

nr XXIX/253/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec

 
3210

nr LIII/569/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Poznaniu do kategorii dróg publicznych

 
3211

nr 212/XXX/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
3212

nr XVI/140/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

 
3213

nr XVI/141/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 
3214

nr XVI/147/04 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koźminie Wielkopolskim

 
3215

nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

 
3216

nr XVIII/130/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3217

nr XV/88/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych

 
3218

nr XV/89/2004 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

 
3219

nr XXII/113/2004 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3220

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kole

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:17