Dziennik nr 151 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 października 2004 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3160

nr 84/XIV/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3161

nr 85/XIV/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

 
3162

nr 86/XIV/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
3163

nr XXI/101/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi: Opatów, Łęka Opatowska, Piaski, Raków, Kuźnica Słupska, Siemianice, Lipie"

 
3164

nr XXI/315/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 września 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla działek nr 9/2, nr 156/2, nr 156/3, nr 156/4, nr 156/5, nr 156/6, nr 156/7, nr 156/8, nr 159, nr 160/3, nr 161, nr 162/1, nr 169 i nr 176/1

 
3165

nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Czerlejno

 
3166

nr XIX/188/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Siekierki Wielkie

 
3167

nr XIX/189/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Kostrzyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
3168

nr XXVI/172/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3169

nr XXVI/173/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
3170

nr XXVI/174/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
3171

nr XXVI/175/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Komorniki

 
3172

nr XX/128/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

 
3173

nr XX/130/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu

 
3174

nr XX/131/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
3175

nr XX/132/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3176

nr XX/134/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ostroróg dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 
3177

nr XIX/106/2004 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 30 września 2004 roku w prawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny wyceny na sprzedaż lokali mieszkalnych

 
3178

nr XIX/150/2004 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nekli

 
3179

nr XIX/152/2004 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dekla

 
3180

nr XX/60/2004 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3181

nr XXII/145/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która pozostaje w tej rodzinie do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3182

nr XXV/376/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Chojno - Bukowce - Sieraków, na odcinku Bucharzewo - Chojno Młyn oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi Bucharzewo - granica byłego województwa pilskiego

 
3183

nr XXV/397/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3184

nr SO 9/18-D/Ka/04 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Chocz deficytu budżetowego na rok 2004

 
3185

nr SO 9/21-P/Ka/04 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Chocz

 


POROZUMIENIA

 
3186

zawarte w dniu 1 września 2004 roku pomiędzy Miastem Lesznem a Powiatem Wschowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu opieki społecznej

 
3187

zawarte w dniu 27 września 2004 roku pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Gminą Borek Wielkopolski w sprawie objęcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych programem stypendiów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:21