Dziennik nr 15 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2005 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
358

nr XVIII/167/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2004 roku w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy Przygodzice oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis

 
359

nr XVII/109/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
360

nr XXIV/351/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
361

nr XXII/41/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Gizałki

 
362

nr XXII/128/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Brodnica na 2005 rok

 
363

nr XXIV/119/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
364

nr XXV/247/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Rakoniewice na 2005 rok

 
365

nr XXVIII/123/04 Rady Gminy Lądek z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
366

nr XIX/145/2004 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole

 
367

nr XXV/135/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2005 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
368

nr XXIV/130/2004 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

 


POROZUMIENIA

 
369

zawarte w dniu 17 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Grodziskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego

 
370

zawarte w dniu 23 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 
371

zawarte w dniu 23 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie bieżącego utrzymania ulic i drogi

 
372

zawarte w dniu 23 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą w Międzychodzie w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 
373

zawarte w dniu 23 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Kwilcz w sprawie bieżącego utrzymania ulic

 
374

zawarte w dniu 30 grudnia 2004 roku w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
375

nr WCC/320E/243/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/331C/243/W/OPO/2005/AJ z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany warunków koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

 


SPRAWOZDANIE

 
376

sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 stycznia 2005 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:35