Dziennik nr 15 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2004r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
440

nr X/132/2003 rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Gminy Murowana Goślina dla młodych artystów i sportowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

 
441

nr XV/99/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141

 
442

nr XII/77/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
443

nr XII/78/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

 
444

nr XII/79/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podstawy podatku rolnego

 
445

nr XII/80/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów

 
446

nr XII/78/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku

 
447

nr X/56/03 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wapno

 
448

nr X/57/03 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
449

nr X/58/03 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
450

nr XI/151/2003 rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług handlu przy ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej

 
451

nr XI/64/03 Rady Gminy Wapno z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wapno

 
452

nr XIII/42/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej

 
453

nr XV/78/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
454

nr XIV/133/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczonych przez Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim i podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie tej działalności oraz szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług

 
455

nr XIX/184/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
456

nr XIX/129/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
457

nr XIII/86/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, rolnemu, leśnemu, oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 
458

nr XVI/124/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XI/91/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia "Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn"

 
459

nr X/89/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
460

nr X/90/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
461

nr X/91/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie

 
462

nr XVI/118/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
463

nr XVI/119/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/317/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
464

nr XIV/67/03 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
465

nr XVI/115/03 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian Statutu Powiatu Pilskiego

 


POROZUMIENIA

 
466

zawarte w dniu 16 grudnia 2003 roku pomiędzy Gminą Wijewo a Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 21 114 Olejnica - Wróblów, w m. Potrzebowo

 
467

zawarte w dniu 15 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Kwilcz w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 
468

zawarte w dniu 16 stycznia 2004 roku pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Krzykosy w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
469

sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003

 
470

sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003rok

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
471

nr WCC/1090B/4542/W/OPO/2004/AJ z dnia 23 stycznia 2004 roku stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła "MAKRAN" sp. z o.o. w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
472

z dnia 26 stycznia 2004 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedzichowo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:56