Dziennik nr 148 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 października 2007 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3239

nr X/50/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniająca Statut Gminy Mycielin

 
3240

nr XI/66/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3241

nr X/86/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych liniach na terasach Poznań - Przebędowo - Poznań realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina

 
3242

nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 
3243

nr XII/55/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendiów i nagród sportowych Miasta i gminy Swarzędz

 
3244

nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu

 
3245

nr IX/43/2007 Rady gminy Jaraczewo z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3246

nr IX/44/2007 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo

 
3247

nr XII/74/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3248

nr XII/77/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica

 
3249

nr IX/123/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
3250

nr XI/60/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerniejewo

 
3251

nr XI/62/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żydowo

 
3252

nr XIII/85/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Dopiewo obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku

 
3253

nr VIII/40/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Niechanowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
3254

nr VIII/108/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 r.

 
3255

nr XI/52/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 
3256

nr XIV/63/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3257

nr 96/XIV/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czerwonak

 
3258

nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach parlamentarnych w 2007 r.

 
3259

nr XIII/148/07 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w Domu Pomocy Społecznej w Pile, do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

 
3260

nr XIII/106/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania w gminie Suchy Las

 
3261

nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3262

nr IX/154/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
3263

nr X/80/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających powiatowi poznańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 
3264

nr X/87/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się terenów i działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego

 
3265

nr XIV/75/2007 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/89/2004 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim

 


POROZUMIENIA

 
3266

nr DMB-JK-6131/12/07 z dnia 5 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Kalisz w sprawie powierzenia organizacji specjalistycznego obozu językowego

 
3267

zawarte w dniu 3 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie prowadzenia zadań publicznych

 
3268

zawarte w dniu 3 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie prowadzenia zadań publicznych

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
3269

ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
3270

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2006 rok

 
3271

zarządzenie nr 8/07 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r.

 


DECYZJE

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3272

nr OPO-4210-38(3)/2007/422/IX/AS z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu sp. z o.o.

 
3273

nr OPO-4210-35(4)/2007/272/V/ASz z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40