Dziennik nr 147 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 października 2004 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3047

nr XXVII/308/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin

 
3048

nr XXVII/309/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Borówcu

 
3049

nr XXVII/310/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kórnik

 
3050

nr XVII/82/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach

 
3051

nr XX/141/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
3052

nr XX/144/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
3053

nr XVI/95/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

 
3054

nr XXIII/103/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
3055

nr XVI/98/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
3056

nr XVI/101/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowości Dobrzyca

 
3057

nr XXIV/150/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Gołuchów

 
3058

nr XXIV/151/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie określania sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 
3059

nr XXIV/152/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
3060

nr XXIV/153/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy

 
3061

nr XVIII/167/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasady zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat, jak również tryb ich pobierania

 
3062

nr XX/81/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 6 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie

 
3063

nr XX/82/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 6 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
3064

nr XX/83/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 6 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, oraz trybu ich pobierania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:33