Dziennik nr 146 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 października 2004 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3018

nr XVII/183/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r. w sprawie ustalania zasad postępowania dotyczących zapewnienia gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie miasta Chodzieży

 
3019

nr XVII/184/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

 
3020

nr XVII/185/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
3021

nr XVI/60/04 Rady Gminy Lipka z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3022

nr XXVI/163/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 
3023

nr XXVI/164/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłku w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie

 
3024

nr XXVI/165/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę miasta Czarnków

 
3025

nr XXVI/166/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej przez świadczeniobiorcę nie spełniającego ustawowego kryterium dochodowego

 
3026

nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców modernizujących zakłady pracy na terenie gminy miasto Złotów

 
3027

nr 110/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrowiu

 
3028

nr XXIV/278/04 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Piła z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3029

nr XXII/206/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żydowo, gmina Rokietnica

 
3030

nr XXII/207/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

 
3031

nr XXII/208/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3032

nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej gminy Rokietnica

 
3033

nr XXII/211/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji gminnej gminy Rokietnica

 
3034

nr XIX/211/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

 
3035

nr XIX/212/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalania zasad postępowania dotyczących zapewnienia gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie miasta Chodzieży

 
3036

nr XIX/213/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu przez swiadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

 
3037

nr XIX/214/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
3038

nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 15 września 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 
3039

nr 336 Rady Miasta Konina z dnia 15 września 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3040

nr XX/93/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 września 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego

 
3041

nr XX/94/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 września 2004r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub calkowitego zwalniania z opłat rodziców, osob pelnoletnich lub ich rodziców na pokrycie kosztów pobytu dzieci i osób pelnoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
3042

nr XX/95/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 września 2004r. w sprawie okreslenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców naturalnych z opłat na pokrycie kosztów utrzymania dziecka i pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej

 
3043

nr XX/99/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 2 września 2004r. o zmianie uchwały nr XXXIX/188/02 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 września 2003r. w sprawie zasad zbycia lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego

 
3044

nr XVII/104/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
3045

nr XVII/105/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3046

nr WCC/71B/413/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/78B/413/W/OPO/2004/AJ z dnia 15 września 2004r. zmieniające przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza - Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:35