Dziennik nr 146 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 listopada 2001 r.

Nr 146


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2984

nr XXV/152/01 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Gminy Miłosław

 

2985

nr XX/154/2001 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupca

 

2986

nr XX/155/2001 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2001r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

2987

nr XXXVII/496/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu

 

2988

nr XXII/128/2001 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 października 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Zagórów

 

2989

nr XXIX/144/2001 Rady Gminy w Malanowie z dnia 22 października 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

2990

nr XXIX/145/2001 Rady Gminy w Malanowie z dnia 22 października 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/114/93 Rady Gminy w Malanowie z dnia 22 lipca 1993r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

2991

nr XXXIX/203/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 25 października 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Lasek-Północ" w Luboniu

 

2992

nr XXXVIII/290/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku

 

2993

nr XXXVIII/291/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 października 2002r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz sposobu pobierania tego podatku

 

2994

nr XXXV/203/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 października 2001r. sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tuliszkowie

 

2995

nr XXXV/204/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 października 2001r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie

 

2996

nr XXXV/205/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 października 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Tuliszków

 

2997

nr XXIV/221/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 

2998

nr XXIV/222/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 

2999

nr XXIV/223/01 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości

 

3000

nr XXIV/224/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze gminy Kwilcz

 

3001

nr XXIV/226/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

3002

nr XXXII/210/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo-przemysłową w Łagiewnikach Kościelnych, dz. nr ewid. 210 i 211/1

 

3003

nr XXXIX/277/2001 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunki sprzedaży tych napojów

 

3004

nr XXXIX/284/2001 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starym Mieście

 

3005

nr XXXVI/234/01 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie zmiany granic "Obszaru Chronionego Krajobrazu terenów Doliny Rzeki Wirynki

 

3006

nr XLVII/311/01 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2

 


POROZUMIENIA

3007

aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2001r. do porozumienia zawartego w dniu 18 kwietnia 2001r. pomiędzy Zarządem Powiatu Złotowskiego a Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Złotowskiego

 


OBWIESZCZENIE


WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

3008

z dnia 23 listopada 2001r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Obornikach

 

3009

z dnia 23 listopada 2001r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrzeszowie

 

3010

z dnia 23 listopada 2001r. o zmianie w składzie Rady Miasta Poznania

 

3011

z dnia 23 listopada 2001r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:50