Dziennik nr 145 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 października 2004 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2999

nr XV/95/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
3000

nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/95/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
3001

nr XXVI/353/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie zmian w Uchwale nr VIII/47/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Gostyniu oraz w Uchwale nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

 
3002

nr XXII/108/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/74/2003 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącej opłaty targowej na 2004 rok

 
3003

nr 189/XVII/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 
3004

nr XX/160/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nowy Tomyśl

 
3005

nr XXV/154/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miasta Międzychodu

 
3006

nr XXX/350/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/460/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy Nowa Stodolna w Kórniku

 
3007

nr XXX/351/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

 
3008

nr XXVII/366/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany w części Uchwały nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń

 
3009

nr XXVII/367/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany w części uchwały nr X/67/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2003 - 2007 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2003 roku nr 117, poz. 2147)

 
3010

nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy

 
3011

nr XXVII/175/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Koło w rejonie ul. Toruńskiej

 
3012

nr XVIII/144/04 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3013

nr XIX/156/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 
3014

nr XX/168/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych

 
3015

nr XX/170/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XIX/156/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego

 


POROZUMIENIE

 
3016

zawarte w dniu 31 sierpnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Sompolno w sprawie realizacji zadania polegającego na remoncie chodnika w miejscowości Mostki

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
3017

obwieszczenie z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:37