Dziennik nr 144 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2001 r.

Nr 144


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN:

2923

nr XXVII/121/2001 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mycielinie

 

2924

nr XXVII/123/2001 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2925

nr XXXIV/199/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2001r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego upoważnionych

 

2926

nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępno

 

2927

nr XXXV/248/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/134/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

2928

nr XXXI/216/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r

 

2929

nr XXXI/218/2001 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa

 

2930

nr XXXI/219/2001 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 

2931

nr 149/XXVI/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do podpisywania i wydawania decyzji administracyjnej oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej

 

2932

nr 150/XXVI/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 września 2001 w sprawie określenia prawa pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych i garaży zbywanych przez Gminę

 

2933

nr XXIII/234/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXI/171/93 Rady Gminy i Miasta w Koźminie z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

2934

nr XXIII/235/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

2935

nr XXIX/161/2001 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Przygodzice

 

2936

nr XXIII/184/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Kaliska, ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Szkolna w Raszkowie

 

2937

nr XXIII/185/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi nr 13339 Radłów - Rąbczyn - Moszczanka na odcinku od km 6+345 do km 9+265 o długości 2920 m

 

2938

nr XXIV/116/2001 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

 

2939

nr XXXV/371/01 Rady Gminy Złotów z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży

 

2940

nr XXXV/380/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 

2941

nr XXXV/383/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej

 

2942

nr XXVII/120/2001 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mycielin

 

2943

nr XXIV/217/2001 r. Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kwilcz

 

2944

nr XXIV/218/2001 r. Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kwilcz

 

2945

nr XXIV/219/2001 r. Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kwilczu w 2002 r

 

2946

nr XXIV/220/2001 r. Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/2001 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kwilczu /Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego Nr 83, poz. 1541 z dnia 17 lipca 2001 r

 

2947

nr XXII/238/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty mienia gminy Drawsko na rok 2002

 

2948

nr XXX/303/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew

 

2949

nr XLII/469/2001 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Słonawy na obszarze działki o nr ewid. 14/2 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki

 

2950

nr XLII/470/2001 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentu gminy Oborniki w miejscowości Słonawy

 

2951

nr XXXII/239/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie gminy Drawsko w roku 2002

 

2952

nr XXXII/240/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 zrzutu ścieków producyjno-bytowych oraz komunalnych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawski Młyn na rok podatkowy 2002

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2953

nr XXXII/194/2001 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2001 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego

 

2954

nr XXXII/196/2001 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 

2955

nr XXXVIII/172/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 

2956

nr XXVI/123/2001 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowotomyskim

 

2957

nr XXVI/129/2001 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych

 

2958

nr XXXVI/184/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 


ANEKS

2959

zawarty w dniu 14 listopada do porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2000 r. pomiędzy Zarządem Miasta Kościana a Zarządem Powiatu Kościańskiego w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:55