Dziennik nr 143 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 listopada 2001r.

Nr 143


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2889

nr 44/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2890

nr XXXIX/321/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa (działki nr 30/1, 31/1, 32/1,31/3, 34 oraz działek 30/2, 26/2

 

2891

nr XXII/115/2001 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o stawkach opłaty targowej

 

2892

nr XXV/155/01 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania na terenie gminy Miłosław miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, oraz warunków sprzedaży tych napojów

 

2893

nr XIX/120/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo obejmującej teren oznaczony symbolem: RP-tereny upraw polowych (działki geodezyjne nr 58/4 i 64/2 na tereny działalności gospodarczej

 

2894

nr XL/408/2001 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/313/2000 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

2895

nr 270/XXXIII/01 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 września 2001 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 

2896

nr XXXVI/238/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na 2001 rok

 

2897

nr XXXVI/239/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania nazw mostom w mieście Kole

 

2898

nr XXX/167/01 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzane ścieki

 

2899

nr XXXIX/273/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sompolnie

 

2900

nr XXII/142/2001 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 9 października 2001 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Przedecz

 

2901

nr XLIV/439/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piła

 

2902

nr XLIV/440/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 23 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piła

 

2903

nr XXXVI/325/2001 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rogoźna w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego i Fabrycznej na obszarze działek o nr ewid. 2331/1 i 2332 - zmiana miejscowego planu szczegółowego

 

2904

nr XXXVI/327/2001 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Garbacka-Konieczyńskich w Rogoźnie

 

2905

nr XLIV/364/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Batorowskiej, dla działki nr ewid. 27

 

2906

nr XLIV/366/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Piaskowej, dla działek nr ewid. 414/2, 415

 

2907

nr XXXVI/323/2001 Rady Gminy i Miasta Szamotuły z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły

 

2908

nr XXVI/166/2001 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

2909

nr XLVIII/390/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

 

2910

nr XXXIII/167/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 października 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2002 rok

 

2911

nr XXXIII/168/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 października 2001 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

2912

nr XXXIII/170/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 października 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

2913

nr XXXIII/172/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia ceny wody z ujęć publicznych na terenie gminy Kamieniec

 

2914

nr XXXIII/173/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej

 

2915

nr XLVIII/391/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

2916

nr XLVIII/399/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Daszewice

 

2917

nr XLVIII/400/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Drużyna

 

2918

nr XLVIII/401/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dymaczewo Nowe

 

2919

nr XLVIII/402/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowinki

 

2920

nr XLVIII/403/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rogalinek

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2921

nr OPO-820/616-A/4/2001/III/AJ z dnia 19 listopada 2001 r., zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo "Cukrownia Kościan" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie oraz ustalająca współczynniki korekcyjne Xw określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa i zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy

 

2922

nr OPO-820/1452-A/6/2001/II/AS z dnia 19 listopada 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "MEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzciance oraz ustalająca współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa i zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 09:58