Dziennik nr 140 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 listopada 2001r.

Nr 140


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2795

nr 41/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 

2796

nr 2 /2001 z dnia 14 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie porządkowe Nr 8/95 Wojewody Poznańskiego z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2797

nr XXIX/160/2001 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

 

2798

nr XXIX/161/2001 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej w Kuślinie

 

2799

nr XXVII/233/01 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 września 2001 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Rawicz

 

2800

nr 189/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 

2801

nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2001 r. w sprawie nazwy mostu i nazw ulic w mieście Koninie

 

2802

nr 276/XXXIII/01 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ślesin

 

2803

nr 279/XXXIII/01 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy nowo powstałym ulicom w m. Różopole.

 

2804

nr XXV/138/2001 Rady Gminy w Krzymowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Krzymów.

 

2805

nr XLVI/385/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

2806

nr XLVI/387/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 

2807

nr XXXI/287/2001 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Skoki.

 

2808

nr XXIII/317/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlep. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Środa Wlkp. na 2001 r

 

2809

nr XXIII/318/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Środa Wlkp

 

2810

nr 216/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, obejmującego obszar na terenie wsi Mariantów

 

2811

nr XXXVII/383/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna

 

2812

nr XXXVII/384/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Leszna.

 

2813

nr XXVII/224/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zasad polityki czynszowej.

 

2814

nr 429/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Śrem na 2002 r

 

2815

nr 433/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne

 

2816

nr 434 XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie uznania obiektu przyrodniczego za zespół przyrodniczo-krajobrazowy

 

2817

nr XXIX/81/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów i szkól podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Wyrzysk

 

2818

nr XLIV/363/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XXXVI/113/93 z dnia 25 czerwca 1993 r. dotyczącej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2819

nr XLIV/367/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie

 

2820

nr XLIV/368/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 

2821

nr XLIII/256/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2001 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/194/97 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 18 czerwca 1997 r

 

2822

nr XLIII/257/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, usuwania wysokości opłat w przypadku nie udokumentowania obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

2823

nr XLIII/262/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Buku

 

2824

nr XLIII/265/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

 

2825

nr XXIX/192/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

2826

nr XXXIII/192/01 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 wody pobieranej z wodociągów gminnych

 

2827

nr XXXIII/193/01 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

 

2828

nr XXXIII/194/01 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej

 

2829

nr XXXIII/195/01 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej

 

2830

nr XXXIII/196/01 Rady Gminy w Kleczewie z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2831

nr XXXIV/159/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 października 2001 r w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego

 

2832

nr XL/190/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Jarociński

 

2833

nr XXXIV/156/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 października 2001 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych

 

2834

nr XXXVIII/173/2001 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego i osób prawnych należących do Powiatu

 

2835

nr XXXVIII/178/2001 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wolsztyńskim

 

2836

nr XXIV/133/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Międzychodzkim

 

2837

nr XXIX/197/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Chodzieskim

 

2838

nr XXXV/267/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 30 października 2001 r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim

 

2839

nr XXXVII/258/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zawarcia przez Powiat Poznański porozumienia z Miastem Poznaniem, dotyczącego wspólnej realizacji i dofinansowania zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

 

2840

nr XXXVII/259/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 


POROZUMIENIA

2841

zawarte w dniu 22 października 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego a Gminą Rakoniewice w sprawie określenia warunków realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu krawężnika w ilości 430 mb oraz remontu nawierzchni i wykonania studzienek ściekowych wraz z przykanalikami w m. Wioska gmina Rakoniewice

 

2842

zawarte w dniu 31 października 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Pile a Zarządem Powiatu w Pile w sprawie przejęcia przez Zarząd Miejski w Pile zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Piły

 


DECYZJA

2843

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/340-A/4/2001/III/AS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo H.Cegielski - ENERGOCENTRUM spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:05