Dziennik nr 136 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 września 2005 r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3794

nr XXVIII/340/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2005 rok

 
3795

nr XXVIII/481/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 
3796

nr 163/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca Uchwałę nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 
3797

nr 169/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Regulaminy Targowiska Gminnego w Opatówku

 
3798

nr XXVII/170/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3799

nr XXXI/236/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie diet oraz wysokości prowizji za pobór podatków dla sołtysów

 
3800

nr XXIX/178/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach

 
3801

nr XXVII/246/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
3802

nr XXVIII/206/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kłoda i mieście Rydzyna składający się z działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 187/11; 187/13; 187/14; 187/15; 187/16; 187/17; 187/19; 187/20; 187/21; 185/2; 455/2; 456; 457/4; 457/5; 557/9; 544/3; 560/3; 562

 
3803

nr XXIII/157/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Skulsk

 
3804

nr XLII/342/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3805

nr SO-9/6-C/D/2005/Ln z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Jutrosin

 
3806

nr SO 141/4-D/Ka/05 z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Krotoszyn deficytu budżetowego na rok 2005

 
3807

nr 64/SO-5/D/2005/Ko z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłosław

 
3808

nr 79/SO-5/P/2005/Ko z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miłosław

 
3809

nr SO-142/3-D/Ka/05 z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2005

 
3810

nr SO-143/3-P/Ka/05 z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Koźminek

 
3811

nr SO-144/4-P/Ka/05 z dnia 12 sierpnia2005 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kobyla Góra

 
3812

nr SO-145/4-D/Ka/04 z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kobyla Góra deficytu budżetowego na rok 2005

 
3813

nr SO-0951/178/17/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubowo

 
3814

nr SO-0951/177/18/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dopiewo

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
3815

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasta Zagórów

 


SPRAWOZDANIE

 
3816

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.09.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 08:24