Dziennik nr 136 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 listopada 2001 r.

Nr 136


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2665

nr 39/2001 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody i uchylenia ochrony nad niektórymi tworami przyrody

 

2666

nr 40/01 z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2667

nr XXXVIII/340/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych

 

2668

nr 289/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XVII/96 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wieleń (tekst jedn. Uchwała Nr 217/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 listopada 2000 r

 

2669

nr XXIV/242/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Margonin

 

2670

nr XXIX/292/01 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łobżenica

 

2671

nr XXV/450/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 17 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2672

nr XXXV/452/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/332/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2001 r

 

2673

nr XXXI/290/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

2674

nr XXXI/291/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 września 2001r. w sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu

 

2675

nr XXXI/219/2001 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drawsko przyjętego uchwałą Nr XII/70/99 z dnia 30 czerwca 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXX/209/01 z dnia 6 lipca 2001r.

 

2676

nr XXVII/488/2001 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

2677

nr XXXIX/352/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

2678

nr XXXVI/374/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Leszna

 

2679

nr XXXVI/376/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie miasta Leszna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

2680

nr XXXIV/163/01 Rady Gminy w Orchowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

2681

nr XXXII/216/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom

 

2682

nr XXXII/221/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupcy

 

2683

nr XXXII/222/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Słupcy

 

2684

nr XXXII/223/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy

 

2685

nr XXXII/224/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Słupcy

 

2686

nr XL/380/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

2687

nr XL/381/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

2688

nr XXXII/186/2001 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie określenia trybu udzielenia dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 

2689

nr XXXVI/237/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 

2690

nr 177/2001 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Osiek Mały

 

2691

nr XXIV/115/2001 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2692

nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego

 

2693

nr XXVI/225/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: ul. Wałowej w Raszkowie oraz byłej drogi gminnej nr 108 na odcinku Rąbczyn - Raszków

 

2694

nr XXVI/226/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi gminnej łączącej skrzyżowania zlokalizowane w km 0+430 i w km 3+430 drogi powiatowej nr 13 423 Szklarka - granica województwa

 


POROZUMIENIE

2695

zawarte w dniu 17 października 2001 r. w Słupcy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą i Miastem Zagórów w sprawie wspólnej inwestycji - budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Zagórowie

 


INFORMACJE

2696

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/990A/1723/W/3/2001/RW

 

2697

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/71A/413/W/3/2001/BK

 

2698

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/61B/272/W/3/2001/BK

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2699

nr OPO-820/655-A/4/2001/III/AS z dnia 30 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Buku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.11.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 10:16