Dziennik nr 130 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 października 2002 r.

Nr 130


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3574

nr VII/30/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin

 

3575

nr XLIV/235/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Parzew gmina Kotlin"

 

3576

nr LIV/558/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Piły - rejon Al.. Niepodległości - Kujawskiej

 

3577

nr LIV/559/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Kossaka

 

3578

nr XLVIII/484/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmującej teren położony przy ul. Śmigielskiej wchodzący w skład jednostki bilansowej: H 18 ZP - teren zieleni oraz częściowo w skład jednostki bilansowej: H 19 MN - teren mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności (działki nr nr 3941/12, 3942, 3943) - na tereny aktywizacji gospodarczej

 

3579

nr XXXVI/311/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż Wielkopolski w obrębie wsi Lubcz Wielki dla terenu stacji paliw

 

3580

nr XLIV/274/02 Rady Gminy Babiak z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babiak

 

3581

nr XXXI/145/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bojanice

 

3582

nr XXXI/146/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brylewo

 

3583

nr XXXI/147/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn

 

3584

nr XXXI/148/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górzno

 

3585

nr XXXI/149/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hersztupowo

 

3586

nr XXXI/150/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Belęcin, Nowy Belęcin, Karchowo

 

3587

nr XXXI/151/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kociugi

 

3588

nr XXXI/152/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzemieniewo - Drobin

 

3589

nr XXXI/153/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubonia

 

3590

nr XXXI/154/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzejewo

 

3591

nr XXXI/155/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Oporowo

 

3592

nr XXXI/156/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Oporówko

 

3593

nr XXXI/157/02 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice

 

3594

nr LV/579/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Powstańców Warszawy

 

3595

nr LV/582/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, dotyczącej ulicy Wyspiańskiego - w rejonie ulicy Żeromskiego

 

3596

nr LV/583/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Koszyce - w rejonie Alei Niepodległości i ulicy Miłej (K3)

 

3597

nr XLIX/337/2002 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Żychlin i Stare Miasto

 

3598

nr 241/02 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osieku Małym

 

3599

nr LVI/588/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wyłączonych z zabudowy

 

3600

nr LVI/589/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Koszyce, w rejonie Al. Niepodległości i ul. Dobrej

 

3601

nr LVI/590/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Koszyce, w rejonie Al. Niepodległości i grogi krajowej Nr 10

 

3602

nr XCVIII/1147/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Poznania

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3603

nr XLI/251/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. oraz Młodzieżowych Świetlicach i Klubach działających przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

 

3604

nr XL/211/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz flagi Powiatu Wągrowieckiego

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3605

nr WCC/419B/1971/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/437C/1971/W/OPO/2002/AJ z dnia 11 października 2002 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:04