Dziennik nr 13 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lutego 2005 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
294

nr XXVII/235/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pobiedziska, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

 
295

nr XXVII/237/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Promienko

 
296

nr XXVII/242/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłat za dokonanie zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
297

nr XXII/161/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim

 
298

nr XXVIII/247/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
299

nr XXVIII/248/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłat na finansowanie wywozu i utylizacji odpadów stałych z posesji na rok 2005

 
300

nr XXVIII/249/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat w roku 2005

 
301

nr XXVIII/250/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
302

nr XXVIII/251/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
303

nr XXVIII/252/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
304

nr XXVIII/255/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom w Pobiedziskach

 
305

nr XXVIII/256/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom w Pobiedziskach

 
306

nr XXIX/258/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, ulic gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
307

nr XXIX/260/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazwy projektowanej ulicy we wsi Borowo Młyn (obręb Jerzyn)

 
308

nr XXIX/261/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Bugaj

 
309

nr XXIII/179/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 
310

nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2005

 
311

nr XVIII/93/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

 
312

nr XVIII/94/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo

 
313

nr XVIII/95/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo

 
314

nr XXIII/159/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
315

nr XXVI/176/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wyrzysk

 
316

nr XXVI/178/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyrzysku

 
317

nr XXVI/181/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie ustalania górnej stawki opłaty za przyjęcie 1 Mg komunalnych odpadów stałych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bagdad Gmina Wyrzysk

 
318

nr XXIV/184/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
319

nr XXIV/188/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
320

nr XXIV/189/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Krzyż Wielkopolski

 
321

nr XXIV/191/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzyż Wielkopolski

 
322

nr XXIV/200/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/161/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim

 
323

nr XXIV/200/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/162/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w formie dożywiania uczniów przyznane w ramach zadań własnych gminy

 
324

nr XXIV/200/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/179/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

 
325

nr XVI/214/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu

 
326

nr XVI/215/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
327

nr XVI/216/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
328

nr XXVII/128/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Krajenka

 
329

nr XXVII/132/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka

 
330

nr XXVII/133/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka

 
331

nr XXVII/135/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
332

nr XXVII/138/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok

 
333

nr XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotowa na rok 2005

 
334

nr XIX/125/2004 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 
335

nr XIX/127/2004 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:39