Dziennik nr 129 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 października 2002 r.

Nr 129


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3549

nr 41/02 z dnia 21 października 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3550

nr XLV/481/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Leszno

 

3551

nr XLV/482/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/99 z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna

 

3552

nr XLV/483/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3553

nr XLV/484/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3554

nr XLV/485/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3555

nr XLV/486/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3556

nr XXXVI/310/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Krzyż Wlkp.

 

3557

nr XLIII/268/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 września 2002 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

3558

nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina

 

3559

nr 790 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - usług świadczonych przez Cukrownię Gosławice S.A. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Gosławice - Cukrownia w Koninie

 

3560

nr 796 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

 

3561

nr 806 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Konina nr 481 z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie niektórych warunków sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

 

3562

nr XXXVI/347/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/300/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

3563

nr XXXIX/246/2002 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Żydowo

 

3564

nr XXXVII/314/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3565

nr XXXVII/315/2002 2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 września 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali gospodarczych i garażowych stanowiących mienie komunalne gminy Krzyż Wlkp.

 

3566

nr XXXVII/316/2002 2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/2001 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków na 2002 r. wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

3567

nr XXXI/276/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kwilcz

 

3568

nr LVI/595/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Piły

 

3569

nr XXIX/160/2002 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niechanowie

 


UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

3570

nr XVII/52/2002 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 13 września 2002 r. przyjęcia Regulaminu zaopatrzenia w wodę odbiorców opracowanego przez Zakład Usług Wodnych "Krajna" w Złotowie

 

3571

nr II/111/2002 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie

 


POROZUMIENIA

3572

zawarte dnia 2 października 2002 r. w Kaliszu pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Żelazków w sprawie przyjęcia zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych

 

3573

zawarte dnia 7 października 2002 r. pomiędzy Gminą Piła a Zarządem Miejskim w Pile o wspólnym zadaniu w zakresie modernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 40 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pile

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:06