Dziennik nr 127 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 października 2002 r.

Nr 127


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

3481

nr 40/02 z dnia 11 października 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3482

nr XLIV/309/2002 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/255/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

3483

nr 354/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniająca statuty Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Kłodawie

 

3484

nr 355/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali

 

3485

nr 361/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania przy rozkładaniu tej opłaty na raty

 

3486

nr XXXI/228/02 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brudzew na działkach nr nr 98/5, 98/6, 86/2

 

3487

nr XXIX/420/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Środa Wlkp.

 

3488

nr XLV/392/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3489

nr XLIV/280/02 Rady Gminy Babiak z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w gminie Babiak

 

3490

nr XXIX/201/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 6 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

3491

nr XXIX/207/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 6 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu

 

3492

nr 261/02 Rady Gminy Władysławów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów

 

3493

nr LVIII/384/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 września 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września

 

3494

nr XXXVIII/325/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

3495

nr XXXVIII/326/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

3496

nr XXXVIII/327/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

3497

nr XXXVIII/351/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Skoki

 

3498

nr XXXIV/228/02 Rady Gminy Powidz z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w ramach programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

3499

nr VIII/38/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

3500

nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina"

 

3501

nr LXII/498/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Mosinie

 

3502

nr LXII/499/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 

3503

nr LXII/500/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Drużyna

 

3504

nr LXII/501/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosno

 

3505

nr LXII/502/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przyjęcia do rejestru ulic ulicy o nazwie "Daszewicka"

 

3506

nr LXII/505/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina

 

3507

nr XL/396/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gnieźnie

 

3508

nr 34/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 

3509

nr 35/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec

 

3510

nr 36/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3511

nr LI/219/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 

3512

nr XXXVII/229/2002 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat rawicki

 

3513

nr XXXVII/230/2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:11