Dziennik nr 126 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 października 2002 r.

Nr 126


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3464

nr XLIII/403/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka

 

3465

nr XXXV/192/02 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 

3466

nr 374/XLVI/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 321/XXXV/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

 

3467

nr XXXII/320/2002 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany obwodu Publicznego Gimnazjum w Lewkowie

 

3468

nr XXXVI/268/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borek Wlkp. oraz określenia granic ich obwodów

 

3469

nr XXXVI/272/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 września 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz w sprawie zastosowania umownej stawki oprocentowania

 

3470

nr LXXXIX/752/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic

 

3471

nr LXXXIX/753/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3472

nr LVII/543/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie 27 września 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Jarocin

 

3473

nr LVII/545/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie 27 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Jarocin do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

3474

nr XLI/233/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu konińskiego

 

3475

nr XLI/234/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3476

nr OSZ-820/197-C/13/21/2002/II/BS z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w drugiej taryfie dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Zielonej Górze

 

3477

nr OPO-820/525-A/4/2002/II/AK z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3478

nr WCC/1019B/3491/W/OPO/2002/AJ i PCC/1004B/3491/W/OPO/2002/AJ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza

 

3479

informacja o przedsiębiorstwie energetycznym ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 


SPRAWOZDANIE

3480

uchwała nr 613/02 Zarządu Miejskiego w Wieleniu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wieleń za 2001 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:14