Dziennik nr 126 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 października 2001r.

Nr 126


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2455

nr 142/01 z dnia 9 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2456

nr XXXV/229/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Kole

 

2457

nr XXIV/267/2001 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Ostrów Wielkopolski

 

2458

nr XXIV/268/2001 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej kanalizacji sanitarnej

 

2459

nr XXX/195/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu gminy Rychwał

 

2460

nr XXII/150/2001 Rady Gminy w Połajewie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Połajewo

 

2461

nr XXVI/169/2001 Rady Gminy w Lądku z dnia 19 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek

 

2462

nr XXXVIII/272/2001 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 19 września 2001 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 

2463

nr XXIX/298/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kleczew

 

2464

nr XXIX/301/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kleczew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

2465

nr XXIX/302/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2001 r. o zmianie uchwały Nr XXIII/236/2000 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

 

2466

nr XXXIV/210/01 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Golina

 

2467

nr XXXII/215/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę, zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej i przyjęcia odpadów na wysypisku śmieci

 

2468

nr XXXI/196/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kiszkowo

 

2469

nr XXIX/145/2001 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Stawiszyn

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2470

nr XXVI/176/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego

 


SPRAWOZDANIE

2471

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołuchów za rok 2000

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 10.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57