Dziennik nr 125 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 października 2001r.

Nr 125


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2424

nr 141/01 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Perzów

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2425

nr XXXII/232/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Kępno

 

2426

nr XXXIII/274/2001 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo

 

2427

nr XXX/359/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo i Olszewo

 

2428

nr XXX/360/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie wsi Morawnica, przysiółek Sikorzyn

 

2429

nr XXX/361/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie wsi Przysieka Polska

 

2430

nr XXX/362/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie wsi Koszanowo

 

2431

nr XXX/286/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Osiedle Leśne - dla terenu zabudowy pensjonatowej

 

2432

nr XXVII/182/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dębniałki Kaliskie

 

2433

nr XXXI/169/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo

 

2434

nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlec

 

2435

nr XXXIV/299/01 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły w miejscowości Lulinek

 

2436

nr XXXIV/300/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły w części dotyczącej działki nr 229 w Otorowie

 

2437

nr XXXIV/302/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego "Osiedle - rejon ulicy Szczuczyńskiej" oraz miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły

 

2438

nr XXXV/351/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ulicy Bernardyńskiej w granicach działek o nr ewid. 1845, 1846

 

2439

nr XXXV/352/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ulicy Surzyńskiego w granicach działek o nr ewid. 700/1, 700/2

 

2440

nr XLI/281/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn w obrębie aglomeracji trzech wsi: Dużyn, Kobierno, Tomnice

 

2441

nr XXXV/392/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rokietnicy działek nr ewid. 91/1- 91/4, 92/1-92/4, 93/1

 

2442

nr XXXV/393/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiekrz dla działek nr 748 i 359/25 - II Etap

 

2443

nr XXXI/261/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wydzielenia w zasobach komunalnych mieszkania socjalnego

 

2444

nr XLII/346/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szarotkowej w Skórzewie, działki nr ewid. 379/21, 377, 382, 389, 399, 405, oraz części działek 376/11, 383, 388, 406/6, 403/1, 404/1, 398, 406/2 o łącznej powierzchni ok. 0,69 ha

 

2445

nr XLII/347/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakrzewo, działki nr 160/5, 172, 174, 175, 176, 177, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4 oraz części działek 166/2 i 161 o łącznej powierzchni ok. 20,14 ha

 

2446

nr XLII/348/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Skórzewie w rejonie ulicy Batorowskiej, działki nr ewid. 113, 114, 115 o łącznej powierzchni ok. 4,53 ha

 

2447

nr XXIII/174/01 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 89/2, 109/1, 109/2, 94/1, 94/2 położonych w Gołanicach , gm. Święciechowa

 

2448

nr XXXI/292/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej - 2 - dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług

 

2449

nr XXXV/230/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grzebienisko dla działki nr ewid. 480/1

 

2450

nr XXXVIII/197/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Lubonia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2451

nr XXIII/127/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/99 z dnia 7 grudnia 1999 r. Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości należących do Powiatu Międzychodzkiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami

 

2452

nr XXIII/131/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjętego uchwałą Nr XI/75/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 kwietnia 2000 r

 


OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

2453

z dnia 1 października 2001 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno i do Rady Gminy Pępowo

 

2454

z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Rawickiego

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 09.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57