Dziennik nr 124 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 października 2001r.

Nr 124


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2402

nr XVII/124/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy

 

2403

nr V/24/2001 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia do Statutu Gminy Chodzież

 

2404

nr XXXVIII/262/2001 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 19 września 2001 r zmieniająca Statut Gminy Stare Miasto

 

2405

nr XXXVIII/269/2001 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 19 września 2001 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa" oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

2406

nr XXX/287/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2407

nr XXII/255/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XI/119/96 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Ujście

 

2408

nr XXII/257/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/213/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001

 

2409

nr XXII/256/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Ujście liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

 

2410

nr 29/2001 Zarządu Gminy Włoszakowice z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut odpadów na składowisku w Krzycku Wielkim

 

2411

nr XXXIV/184/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/147/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Bojanowo

 

2412

nr XXXI/168/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pępowo

 

2413

nr XXVII/260/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/124/96 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 lutego 19996 r. w sprawie Statutu Gminy Czarnków

 

2414

nr XXXV/355/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie stawek opłaty targowej i miejsc targowiskowych na terenie miasta Kościana

 

2415

nr XXXV/357/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

2416

nr XX/217/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice

 

2417

nr XXVII/158/2001 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kołaczkowo

 

2418

nr XXXIV/35/2001 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowo

 

2419

nr 288/XXII/2001 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXV/2000 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

 

2420

nr XXXIX/355/2001 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gostyniu

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2421

nr XXX/185/2001 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego

 

2422

nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2423

nr OPO-820/243-A/5/2001/III/MJ z dnia 3 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie i ustalenia współczynników korekcyjnych Xw

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 05.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57