Dziennik nr 122 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 lipca 2004 r.

Nr 122

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2442

nr VII/43/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr II/11/02 Rady Gminy Dobrzyca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
2443

nr XIV/49/04 Rady Gminy Lipka z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
2444

nr XVII/186/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży

 
2445

nr XXIII/141/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych spółdzielniom mieszkaniowym, będących w ich użytkowaniu wieczystym

 
2446

nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka oraz granic ich obwodów

 
2447

nr XV/53/04 Rady Gminy Lipka z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
2448

nr XV/54/04 Rady Gminy Lipka z dnia 31 maja 2004 roku o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Lipka

 
2449

nr XIX/97/04 Rady Gminy Białośliwie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2450

nr XIX/98/04 Rady Gminy Białośliwie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie umarzania należności z tytułu czynszów najmu i odsetek za zwłokę oraz innych opłat związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w gminnych zasobach mieszkaniowych

 
2451

nr XIX/99/04 Rady Gminy Białośliwie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości w należnościach pieniężnych z tytułu opłat za wodę i ścieki

 
2452

nr XIX/100/04 Rady Gminy Białośliwie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
2453

nr XX/283/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/137/2003 z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie do zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zmienionej uchwałą nr XII/163/2003 z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/137/2003 z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie do zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2454

nr XIV/86/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/172/98 Rady Gminy Granowo z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Granowo"

 
2455

nr XIV/91/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
2456

nr XIV/92/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/137/2000 Rady Gminy Granowo z dnia 20 września 2000 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest gmina Granowo oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela

 
2457

nr XX/129/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej przyznawane przez Gminę w zakresie zadań własnych

 
2458

nr XX/130/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zakresu usług opiekuńczych, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
2459

nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2460

nr IV/25/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2461

nr IV/26/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
2462

nr XXIII/147/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki

 
2463

nr XVIII/122/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2464

nr XVIII/123/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg nr 19/04 z dnia 4 czerwca 2004 roku dotyczącego wprowadzenia zakazu podlewania ogródków

 
2465

nr XVII/129/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie gminy i miasta Ujście

 
2466

nr XX/108/2004 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów

 
2467

nr XVII/150/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
2468

nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo

 
2469

nr XV/133/2004 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
2470

nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

 
2471

nr XXV/125/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2472

nr XX/123/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2473

nr XX/124/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2474

nr XIX/111/2004 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2475

nr XX/141/04 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
2476

nr XX/142/04 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

 


POROZUMIENIE

 
2477

zawarte w dniu 14 maja pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 700 m2 przy drodze powiatowej nr 29229 relacji Romanowo - Marunowo w m. Kruszewo oraz przy drodze powiatowej nr 29227 relacji Radolin - Mirosław w m. Mirosław

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2478

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 14 lipca 2004 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kobylej Górze

 
2479

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 10:50