Dziennik nr 122 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 października 2002 r.

Nr 122


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

3386

nr 39/02 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3387

nr XXXIX/244/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Poniec

 

3388

nr 375/XLI/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje przemysłowe lub dokonali adaptacji budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Murowana Goślina i określeniu warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia

 

3389

nr L/426/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Czarnkowa.nr XLIII/397/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chodzieży

 

3390

nr LIV/466/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/401/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka

 

3391

nr LIV/468/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Trzcianka

 

3392

nr LIV/474/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/99 rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki

 

3393

nr XLIX/537/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 488/98 Zarządu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3 września 1998r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 

3394

nr XCV/1074/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIII/959/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2002 rok

 

3395

nr XXVII/203/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i zadań własnych o charakterze obowiązkowym

 

3396

nr XLI/260/2002 Rady Miejskiej w grodzisku Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2001 z dnia 7 czerwca 2001 r. dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp.

 

3397

nr L/546/02 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Obornikach

 

3398

nr LI/428/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów

 

3399

nr XLI/261/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 

3400

nr XLI/262/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wlkp. - Biała Wieś

 

3401

nr XLVIII/492/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od opłaty wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

3402

nr XXXIX/229/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na obszarze gminy Siedlec

 

3403

nr XXXIX/230/02 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w zakresie ustalenia opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej

 

3404

nr XXXIX/231/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wydawania świadectw pochodzenia zwierząt oraz znakowanie zwierząt

 

3405

nr XXXIV/291/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/270/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na pomoc obiadową

 

3406

nr XXXIV/292/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi pielęgniarsko-opiekuńcze i opiekuńcze świadczone przez podmiot wyłoniony w postępowaniu w trybie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664)

 

3407

nr XXXIV/293/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 4 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów żywienia oraz pozostałych kosztów przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu

 

3408

nr XLV/309/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zakwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych

 

3409

nr XXIX/256/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XVI/136/2000 r. z dnia 20.09.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

 

3410

nr LV/482/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 września 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 

3411

nr XXXIX/289/2002 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty Mienia Gminy Drawsko użytkowane pod garażami

 

3412

nr 21/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 września 2002 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3413

nr XLV/270/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2002r . w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych w powiecie gnieźnieńskim

 

3414

nr XXXV/238/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w \statucie Powiatu Chodzieskiego

 

3415

nr XXXV/238/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych

 

3416

nr XXXV/242/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:23