Dziennik nr 121 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lipca 2003 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2231

nr 29/03 z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2232

nr 126/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Gminy Krzemieniewo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2233

nr XLII/438/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jarocin, wieś Witaszyce

 
2234

nr VIII/53/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr LXXVIII/728/2002 z dnia 24 września 2002 roku dotyczącej nadania nazw ulic

 
2235

nr VI/34/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie gminy Swarzędz obejmującego działkę położoną w Rabowicach, przy ul. Bliskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 30/12 - teren objęty zmianą 0,1124 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 
2236

nr VI/55/03 Rady Gminy Dopiewo z 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Dąbrowie, rejon ulicy Piaskowej, działki nr ewid. 423/1, 423/2 oraz część działki 43/7 (nowe numery 43/12 do 43/30)

 
2237

nr VI/56/03 Rady Gminy Dopiewo z 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej, działki nr ewid. 4/4 i 5

 
2238

nr VI/59/03 Rady Gminy Dopiewo z 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Rolnej, działki nr ewid. 328, 329, 330

 
2239

nr VII/68/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi komunalne w Opatówku, działka nr ewid. 188

 
2240

nr VI/13/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Szydłowo

 
2241

nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulicy Konieczyńskich

 
2242

nr VI/46/2003 Rady Gminy w Łubowie z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Imielnie, część działki nr ewid. 126

 
2243

nr VI/47/2003 Rady Gminy w Łubowie z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie, działka nr ewid. 33

 
2244

nr VI/48/2003 Rady Gminy w Łubowie z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rybitwach, część działki nr ewid. 17/7

 
2245

nr VI/49/2003 Rady Gminy w Łubowie z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi gastronomiczne i hotelowe w Lednogórze, działka nr ewid. 113/3

 
2246

nr X/69/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 - ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12

 
2247

nr VIII/37/03 Rady Gminy Bralin z dnia 23 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy XXXI/190/02 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bralin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży

 
2248

nr IX/103/03 Rady Gminy Dopiewo z 26 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Szarotkowej dla działek nr ewid. 301/1, 310/22 do 310/25, 311/22 do 311/25, 313/3, 313/5, 313/7 do 313/30, 313/32 do 313/42, 315/3 do 315/8, 315/13 do 315/40, 318/5 do 318/23, oraz część działek 313/45, 318/24

 
2249

nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2250

nr VIII/48/03 Rady Miejskiej we Lwówku z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lwówek, w części dotyczącej wsi Chmielinko i Józefowo - teren aktywacji gospodarczej oraz eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr 449/3, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 449/8, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7 zajmujące grunty rolne IV, V, VI klasy bonitacyjnej oraz nieużytki - o łącznej powierzchni ca 45 ha)

 
2251

nr VIII/52/03 Rady Miejskiej we Lwówku z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Lwówku

 
2252

nr VIII/58/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

 
2253

nr VIII/65/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaraczewo

 
2254

nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/245/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów na parkingach w Rynku, Małym Rynku i na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie

 
2255

nr IX/76/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Pałuckiej w Gnieźnie

 
2256

nr IX/77/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, położonego między ulicami: Roosevelta, Słowackiego, Matejki, Sobieskiego w Gnieźnie

 
2257

nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w Gierłatowie, działki o numerach ewidencyjnych 178, 183

 
2258

nr IX/66/2003 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim do wydawania decyzji administracyjnych

 
2259

nr X/90/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ulic Aroniowej i Malinowej

 
2260

nr X/91/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Złotniki, rejon między ulicami: Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań - Piła, do granicy miasta Poznania

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2261

nr SO-9/15-D/Ka/03 z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2003 rok Gminy Jaraczewo

 


POROZUMIENIA

 
2262

porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Gminą Miejską Turek a Powiatem Tureckim w sprawie programu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień

 
2263

porozumienie zawarte w dniu 7 maja 2003 roku pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Kawęczyn w sprawie programu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień

 


SPRAWOZDANIA

 
2264

sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 
2265

sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2266

nr OPO-820/3706-A/2/2003/I/ED z dnia 25 czerwca 2003 roku zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Sydkraft Polska sp. z o.o." w Poznaniu

 
2267

nr OPO-820/203-A/4/2003/V/AS z dnia 30 czerwca 2003 roku zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2268

informacja z dnia 11 czerwca 2003 roku o przedsiębiorstwie energetycznym Pomorski Cukier S.A w Przeźmierowie k/Poznania, ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 
2269

informacja z dnia 12 czerwca 2003 roku o przedsiębiorstwie energetycznym "Makran" sp. z o.o. w Poznaniu, ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:02