Dziennik nr 119 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2010 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2226

nr XLI/426/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany -działka nr 26/1

 
2227

nr L/510/10 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid. 294/1,294/2 i 295 w miejscowości Szczytniki, gm. Kórnik

 
2228

nr XXX/175/10 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
2229

nr LXVII/657/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia sieci publicznych szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
2230

nr LXVII/658/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia sieci publicznych szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
2231

nr LXVII/659/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia sieci oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych na terenie Gmin Tarnowo Podgórne

 
2232

nr LXVII/660/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym

 
2233

nr LXVII/661/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lusowie

 
2234

nr LXVII/662/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lusówku

 
2235

nr LXVII/666/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2236

nr LXVII/667/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 
2237

nr LXVII/670/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2238

nr LXVII/672/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr LXII/625/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2010

 
2239

nr XL/351/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/28/97 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 5 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia targowiska i jego regulaminu

 
2240

nr XXIX/169/10 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kaczory i jej jednostkom organizacyjnym

 
2241

nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Mosina

 
2242

nr XLV/484/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szamotuły

 
2243

nr XLV/486/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły

 
2244

nr XLV/487/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
2245

nr XLV/488/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości

 
2246

nr XXXIX/372/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 31 maja 2007r w sprawie ustalenia w Zbąszyniu Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, wysokość opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
2247

nr XLVI/555/10 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
2248

nr XLVII/523/10 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2010-2014

 
2249

nr XLVII/524/10 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

 
2250

nr XLVII/531/10 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2004 Rady miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATU

 
2251

nr XXXV/330/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zwolnienia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy Racockiej na ulicę Gostyńską w miejscowości Kurza Góra dokonanej uchwałą Nr XXXI/306/09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r.

 
2252

nr XXXIX/215/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na wodach z terenu powiatu słupeckiego

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2253

nr 7/496/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku orzekające nieważność uchwały Nr XXV/345/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/419/06 r. Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września

 
2254

nr 7/497/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku orzekające częściową nieważność uchwały Nr 270/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu ich wykorzystywania

 
2255

nr 7/531/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXX/177/2010 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dominowo w części obejmującej postanowienia §4 ust.5, §5ust.3 oraz §6 ust.2

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2256

nr KN.I-7.0912-6/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku wskazujące iż uchwała Nr XLI/426/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany - działka na 26/1-

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:25